Güç/Enerji Koruyucusu Garantisi

Trust’ın Güç/Enerji Koruyucuları’nın sunduğu emniyete duyduğu güven, bu Bağlantı Garantisi’nde de vurgulanmaktadır. 'Bağlantı Garantisi’, bağlantılı aygıtlarda tepe gerilimlerinin ve yıldırımların neden olduğu tüm hasarlar için en fazla 25.000 Euro değerinde tazminat sağlar.

Trust, kendisine bağlı bütün aygıtları tepe gerilimlerine ve yıldırımlara karşı otomatik olarak koruyan Trust Güç/Enerji Koruyucuları için her kullanıcıya bir “Bağlantı Garantisi” sunar. Trust Güç/Enerji Koruyucuları için özel “Bağlantı Emniyeti Poliçesi”, Güç/Enerji Koruyucusu’na bağlı aygıtlarda hizmet ömürleri içinde yukarıda verilen nedenlerle oluşan tüm hasarlar için azami 25.000 Euro değerinde tazminat ödenmesini gerektirir. Garanti işlemi basittir: Söz konusu Güç/Enerji Koruyucusu kullanıcısı hasarın gerçekleşmesinden itibaren 10 gün içinde bu sitede bulunan web formunu doldurduğunda, Trust Hizmet Merkezi mal sahibi ile bağlantı kuracaktır.

Web formu

Özel bağlantı garantisi sadece 1 Mayıs 2002 tarihinden sonra satın alınan Güç/Enerji Koruyucuları için geçerlidir.

Trust Ürünleri (bundan böyle Trust olarak anılacaktır), aşağıda belirtilen koşullarda, Trust Güç Koruyucusu ve/veya buna bağlı ekipmanı, söz konusu donanımda tepe gerilimleri veya bir yıldırım nedeniyle hasar oluşması halinde ya yenisiyle değiştirecek ya onaracak ya da bedelini geri ödeyecektir. Trust, aygıtın makul rayiç bedeline eşit bir tutar, onarım masrafları ya da aygıt bedelinin geri ödemesinden hangisi en düşükse bu tutarı, aşağıda belirtilen azami bedeli geçmemek üzere geri ödeyecektir:

 

500VA UPS PW-4050T
Sıra no.: 14422
Maksimum miktar: 20000
Garanti kapsamının süresi: Hizmet ömrü

 

 • Bu poliçe sadece Avrupa Birliği'ne üye devletlerde, Norveç, İsviçre, Polonya, İzlanda, Liechtenstein, ve Türkiye'nin geçerlidir.
 • Bu bağlantı koruması sigorta poliçesi, Trust ürününüz için garanti belgesi niteliğinde değildir. Ürün garantisi için, Trust'ın sınırlı garanti koşullarına, geçerli ulusal tüketici mevzuatına ve perakende ticareti için tüketici haklarına başvurunuz. Bunlarda yer alan koşullar, bu garanti koşullarında belirtilen koşulları etkilemez.
 • Tazminat talep edilen ekipman (Güç/Enerji Koruyucusu ve/veya bağlantılı herhangi bir ekipman) tepe gerilimleri ya da yıldırımla hasar görmüş ve yukarıda sıralanan Güç/Enerji Koruyucuları’ndan birine bağlı olmalıdır.
 • Bu garanti, sadece malın satın alındığını gösteren belgenin aslına sahip olan asıl mal sahibi için geçerlidir. Bu bağlantı koruması sigorta poliçesi, malın satın alındığını gösteren belgenin aslı olmadan geçerli değildir.
 • Bu bağlantı koruması sigorta poliçesi, sadece yukarıda bahsi geçen, 1 Mayıs 2002 tarihinden sonra yeni satın alınan ürünler için geçerlidir.
 • 'Hizmet ömrü', ürünün asıl sahibinin mülkiyetinde bulunduğu süre içindeki hizmet ömrünü ifade eder.
 • Makul rayiç bedel, tazminat talebinin kabul edildiği ya da onaylandığı tarihte Trust tarafından gösterilen işlevlerin aynısına sahip olan aynı veya benzer bir modele ait güncel perakende rayiç bedelidir.
 • Bu bağlantı koruması sigorta poliçesini esas alan bütün hasar tazminat talepleri, bağlantılı ekipmanda söz konusu hasarın oluştuğu tarihten sonra 10 gün içinde sunulmalıdır.
 • Tüm bağlantılı ekipman, geçerli CE standartlarına göre onaylanmalı ve CE tanımlama işaretine sahip olmalıdır.
 • Trust Güç/Enerji Koruyucusu, kablo tesisatı ve topraklaması doğru yapılmış bir prize takılmış olmalıdır. Hiçbir uzatma kablosu, adaptör, başka toprak kablosu, elektrik bağlantısı, akım koruyucusu ya da başka emniyetli güç noktası kullanılmamış olmalıdır. Elektrik devresi, elektrik ve emniyetle ilgili bütün geçerli standartları karşılamalıdır.
 • Güç Koruyucusu 515P için, telefon kablosu da doğru bağlanmalı ve tesis edilmelidir.
 • Trust, hasarlı Trust Güç/Enerji Koruyucusu'nu ve Güç Koruyucusu ile bağlantılı olan hasarlı ekipmanının yanı sıra hasarın gerçekleştiği yeri muayene etme veya ettirme hakkını saklı tutar.
 • Ekipmanın muayene amacıyla Trust’a nakliyesine ilişkin bütün giderler, mal sahibi tarafından karşılanacaktır. Trust, onarım maliyetini müzakere etme hakkını saklı tutar. Trust’ın, kendi takdirinde, hasarlı malların Trust’a nakliyesinin uygulanabilir olmadığını tespit etmesi halinde, Trust, takdir yetkisi kendine ait olmak üzere, hasarlı ekipmanı muayene etmek ve onarım maliyetini hesaplamak üzere bir servis mühendisi görevlendirebilir. Ekipmanın servis mühendisine nakliyesi ve söz konusu hesaplamanın yapılmasına ilişkin tüm giderler, mal sahibine aittir.
 • Hasarlı ekipman, tazminat talebi tamamen sonuçlandırılıncaya kadar muayeneye hazır kalmalıdır.
 • Gerçekçi bir rayiç bedel üzerinden tazminat söz konusu ise, Trust, mülkiyet haklarını ve ilgili ekipmanı Trust’a devretmenizi tarafınızdan talep etme hakkını saklı tutar.
 • Trust ürününün planlanan kullanımı dışında bir amaçla kullanılması sonucu oluşan hasarlar, sigorta kapsamına girmez.
 • Trust ürünü ile buna karşı koruma sunulması hedeflendiğinden, tepe gerilimleri nedeniyle, telefon bağlantılarında oluşan hasar hariç tutulmak üzere, tepe gerilimleri dışında herhangi bir nedenle Trust Güç/Enerji Koruyucusu devresinde oluşan hasarlar sigorta kapsamına girmez.
 • Yangın, sel, deprem, savaş, kamu mallarının tahribi, hırsızlık, erozyon, normal yıpranma, bozulma, eskime veya alçak gerilim beslemesinde arızalardan ya da yetkisiz kişilerce yapılan değişikliklerden kaynaklanan hasarlar gibi kaza ve afetlerin yol açtığı hasarlar sigorta kapsamına girmez.
 • Hatalı kullanım, yanlış kullanım, kutupların tersine çevrilmesi, tadilat, dikkatsizlik üzerine veya Trust ürününde herhangi bir şekilde değişiklik yapıldığında, bu bağlantı koruması sigorta poliçesi geçerliliğini yitirir.
 • Sigorta kapsamına girmeyen durumlarda ya da bağlantı koruması sigorta poliçesinin geçersiz kalması durumunda, Trust tarafından karşılanan giderler başvuru sahibinden tazmin edilecektir.
 • Gelir, kar veya tasarruf kaybı; ekipmanın çalışır durumdan çıkması; yazılım ya da bilgi kaybı; üçüncü şahıslara ait tazminat talepleri; yaralanmalar gibi arızi, istisnai, dolaylı, çoklu veya bağlı hasarlarla ya da bu hasarların onarımı için gerekli işle ilgili olarak Trust hiçbir yükümlülük taşımaz.