Safety information

Click here for the Norwegian safety information.

General

 • Only use this device as indicated in the user’s guide.
 • The device is intended for home or office use, except when otherwise indicated.
 • Do not open or repair this device.
 • Do not use the device in a damp environment.
 • Clean the device with a dry cloth.
 • Keep the device and all loose parts away from children, pets and unauthorized persons.
 • Don’t sharply bend, cut, extend, knot, step on or use the (power) cables in any way other than mentioned in the user’s guide.
 • Don’t use the device in any way other than mentioned in the user’s guide.
 • Keep the device away from heat.
 • Keep the device away from water.
 • Do not open, change or damage the device.
 • When disconnecting (power) cables, don’t pull on the cord but on the plug.
 • If a device is damaged in any way, stop using it immediately.
 • If a device gets too hot, stop using it immediately.
 • When using a computer or notebook, you may experience any discomfort in or strains in your body. If this happens, stop using the computer or notebook and see a doctor.
 • Take all precautions about ergonomics into account (for example correct body position, amount of time working between breaks, working place, atmosphere, etc.). Ask a doctor or other qualified health person for advice.

 

Audio products

 • Set the volume not too loud to prevent damaging your ears.
 • Do not listen to headphones for a long period of time. Take a 15 minutes break each hour to protect your ears.

 

Battery operated products

 • Don’t open batteries, overheat them or put them in fire.
 • Don’t mix new and old batteries or batteries of different types.
 • If batteries are leaking, don’t touch the batteries or fluids.
 • Observe local regulations when disposing of batteries.

 

Wireless devices

 • Reduced wireless performance can be caused by:
  • Metal objects close to or between the receiver and transmitter
  • Empty batteries
  • Other wireless devices close by
  • The reception is limited when the signal must pass through concrete walls and floors
 • There is no guarantee that RF interference won’t occur in a particular situation.
 • Be careful when using wireless devices if you have a pacemaker or are dependent on other life-saving, sensitive electronic equipment, because the device transmits radio signals.

 

Power adapters / Laptop chargers

 • To ensure the best connection and prevent overheating of the tip:
  • Always use the recommended tip from the compatibility list on www.trust.com/ITEMNUMBER*/compatibility (* replace ITEMNUMBER with the 5-digit article/item number of your product)
  • Press the connector firmly into the notebook’s socket. On most models, a clicking sound can be heard when the connection is made.
 • If the power adapter has a switch to change the power output, make sure the switch is set to the correct power before connecting the power adapter to any device.
 • Only connect a notebook that requires the same or less wattage as the product.
 • Confirm that the wall outlet provides the same type of power indicated on the device, both Voltage [V] and frequency [Hz].
 • Before use, verify that the device, the attached cable and the wall outlet are not damaged in any way.
 • Make sure the device is not placed on a heat-sensitive surface and that the adapter has sufficient ventilation.

 

AC-Powered devices

 • Use only the power supply unit that came with your device.
 • Only use AC power provided by a standard wall outlet.
 • Confirm that the wall outlet provides the same type of power indicated on the power supply unit, both Voltage [V] and frequency [Hz].
 • Before use, make sure the power supply unit, the attached cable and the wall outlet are not damaged in any way.
 • During lightning disconnect the device.
 • Disconnect the device when you don’t use it for a longer time.
   

Placing the smoke detector

 • Place the detector on the ceiling. In case of a sloped ceiling, place 90 cm from the highest point.
 • To ensure that the sound can be clearly heard in bedrooms, the smoke detector must be placed no further than 3 meters from a bedroom door.
 • It is recommended to install a smoke detector on every floor of your home
 • Place the detector at least 2m away from cooking appliances
 • Relocate the unit if it produces frequent false alarms
 • Do not place the smoke detector near exhaust fans or airconditioning systems as they can prevent smoke from reaching the smoke detector
 • Avoid placing the detector in bathrooms and other very humid or dusty places
 • Always comply with the local regulations for installation in buildings.
   

Testing and usage of the smoke detector

 • Always test the detector using the test mode after placement and after that once a week.
 • Test the detector once a week. Replace the detector immediately when the test fails.
 • Replace the battery immediately when the detector is indicating battery low. (up to 3-year battery life)
 • Clean the detector once a month with a soft brush
 • Never use water, cleaners or solvents to clean the detector since they may damage the unit.
 • If the detector is damaged replace it immediately.
 • The smoke detector will not alert hearing impaired residents. It is recommended to install special smoke detectors to alert hearing impaired residents.
 • Never use an open flame of any kind to test this unit. You might accidentally damage or set fire to the unit or to your home.
 • Use only a CR123A 3.0V Lithium Battery. Other batteries may cause unreliable operation.
 • Removal of the battery will render this alarm inoperative
 • Press test button to check operation after replacing the battery.
   

Laser pointer warnings:

 • Do not aim at persons or animals
 • Do not aim at any vehicle, aircraft or shiny surface; or persons playing sports
 • See a health care professional in case of a known or suspected laser eye injury.
 • Do not stare into beam

Sikkerhetsinformasjon

Generelt

 • Denne enheten skal kun brukes som tiltenkt i brukerveiledningen.
 • Enheten er tiltenkt for hjemme- eller kontorbruk, med mindre noe annet er indikert.
 • Ikke åpne eller reparer denne enheten.
 • Ikke bruk enheten i et fuktig miljø.
 • Rengjør enheten med en tørr klut.
 • Hold enheten og alle løse deler borte fra barn, kjæledyr og uautoriserte personer.
 • Du må ikke bøye, kutte, utvide, knyte, trå på eller bruke (strøm)kablene på noen annen måte enn det som er nevnt i brukerveiledningen.
 • Du må ikke bruke enheten på noen annen måte enn det som er nevnt i brukerveiledningen.
 • Hold enheten borte fra varme.
 • Hold enheten borte fra vann.
 • Ikke åpne, endre eller skad enheten.
 • Når du kobler fra (strøm) kabler, må ikke du trekke på ledningen men på støpselet.
 • Hvis en enhet er skadet på noen måte, må du slutte å bruke den umiddelbart.
 • Hvis en enhet blir for varm, må du slutte å bruke den umiddelbart.
 • Når du bruker en datamaskin eller en bærbar PC, kan du oppleve ubehag i eller belastninger på kroppen din. Hvis dette skjer, må du slutte å bruke datamaskinen eller den bærbare PC-en og kontakte en lege.
 • Ta alle forholdsregler når det gjelder ergonomi (for eksempel, riktig kroppsstilling, hvor lenge du jobber mellom pauser, arbeidsplass, atmosfære, osv.). Spør en lege eller annen kvalifisert helseperson om råd.

 

Lydprodukter

 • Still inn volumet slik at det ikke er for høyt for å unngå skade på ørene dine.
 • Ikke lytt til hodetelefoner på lang tid. Ta en pause på 15 minutter hver time for å beskytte ørene dine.

 

Batteridrevne produkter

 • Ikke åpne batterier, overopphet dem eller sett dem i brann.
 • Ikke bland nye og gamle batterier eller batterier av ulike typer.
 • Hvis batterier lekker, må du ikke berøre batteriene eller væsker.
 • Følg lokale forskrifter når du avhender batterier.

 

Trådløse enheter

 • Redusert trådløs ytelse kan være forårsaket av:
  • Metallgjenstander nær eller mellom mottakeren og senderen
  • Tomme batterier
  • Andre trådløse enheter i nærheten
  • Mottaket er begrenset når signalet må passere gjennom betongvegger og gulv.
 • Det finnes ingen garanti for at RF-interferens ikke vil oppstå i en spesifikk situasjon.
 • Vær forsiktig ved bruk av trådløse enheter hvis du har en pacemaker eller er avhengig av annet livreddende, sensitivt elektronisk utstyr, fordi enheten sender radiosignaler.

 

Strømadaptere/ladere for bærbare PC-er

 • For å sikre best tilkobling og forhindre overoppheting av spissen:
  • Bruk alltid det anbefalte tipset fra kompatibilitetslisten på www.trust.com/ITEMNUMBER*/compatibility (* erstatt ITEMNUMBER med det 5-sifrede artikkel-/varenummeret for produktet ditt)
  • Trykk godt på kontakten i den bærbare PC-ens stikkontakt. På de fleste modeller kan man høre en klikkelyd når tilkoblingen er foretatt.
 • Hvis strømadapteren din har en bryter for å endre utgangseffekten, må du sørge for at bryteren er stilt inn til riktig strøm før du kobler strømadapteren til en enhet.
 • Koble bare til en bærbar PC som krever samme eller mindre watt enn produktet.
 • Bekreft at vegguttaket leverer samme type strøm som indikert på enheten, både spenning [V] og frekvens [Hz].
 • Før bruk må du verifisere at den medfølgende kabelen og vegguttaket ikke er skadet på noen måte.
 • Påse at enheten ikke er plassert på en varmesensitiv overflaten og at adapteren har tilstrekkelig ventilasjon.

 

Vekselstrømdrevne enheter

 • Bruk bare strømforsyningen som fulgte med enheten din.
 • Bruk kun vekselstrøm fra et standard vegguttak.
 • Bekreft at vegguttaket leverer samme type strøm som indikert på strømforsyningen, både spenning [V] og frekvens [Hz].
 • Før bruk må du sørge for at strømforsyningen, den medfølgende kabelen og vegguttaket ikke er skadet på noen måte.
 • Koble fra enheten ved lyn og torden.
 • Koble fra enheten når du ikke bruker den på lengre tid.

 

Plassere røykvarsleren

 • Plasser detektoren på taket. Ved et hellende tak må du plassere 90 cm fra det høyeste punktet.
 • For å påse at lyd tydelig kan høres på soverom må ikke røykvarsleren plasseres mer enn 3 meter fra en soveromsdør.
 • Det anbefales å installere en røykvarsler i alle etasjer i hjemmet ditt
 • Plasser detektoren minst 2 m borte fra matlagingsapparatene
 • Omplasser enheten hvis den produserer hyppige falske alarmer
 • Ikke plasser røykvarsleren nær avtrekksvifter eller klimaanleggssystemer, ettersom de kan forhindre røyk fra å nå røykvarsleren
 • Unngå å plassere detektoren på bad og andre veldig fuktige eller støvete steder
 • Følg alltid lokale forskrifter for installasjon i bygninger.

 

Testing og bruk av røykvarsleren

 • Test alltid detektoren ved hjelp av testmodusen etter plassering og etter det ukentlig.
 • Test detektoren ukentlig. Skift ut detektoren umiddelbart når testen ikke bestås.
 • Bytt batteri umiddelbart når detektoren indikerer lavt batterinivå (opptil tre års batterilevetid)
 • Rengjør detektoren månedlig med en myk børste
 • Bruk aldri vann, rengjøringsmidler eller løsemidler for å rengjøre detektoren ettersom det kan skade enheten.
 • Hvis detektoren er skadet, må du bytte den ut umiddelbart.
 • Røykvarsleren vil ikke varsle hørselshemmede beboere. Det anbefales å installere spesielle røykvarslere for å varsle hørselshemmede beboere.
 • Bruk aldri en åpen flamme av noe slag for å teste denne enheten. Du kan utilsiktet skade eller sette fyr på enheten eller hjemmet ditt.
 • Bruk kun et CR123A 3,0 V litiumbatteri. Andre batterier kan forårsake upålitelig drift.
 • Hvis du tar ut batteriet, vil ikke denne alarmen være operativ
 • Trykk på testknappen for å sjekke drift etter bytte av batteriet.

 

Laserpekeradvarsler:

 • Ikke rett mot personer eller dyr
 • Ikke pek mot noe kjøretøy, fly eller skinnende overflate; eller personer som sporter
 • Oppsøk helsepersonell ved en kjent eller mistenkt øyeskade fra laser.
 • Ikke se rett inn i strålen

 

 

 

 

 

We make use of cookies

Cookies are small text files that may be used by websites to improve the user experience. By placing cookies, we can provide you as user with an optimum experience. Using these cookies, we collect information about the use of our website. In our privacy policy, we explain further what data we collect, how we collect it and what we do with it. Learn more about our cookie policy