Garantie Power/Energy Protector

Het vertrouwen van Trust in de veiligheid die haar Power Protectors bieden, wordt extra benadrukt met deze 'aansluitgarantie'. De 'aansluitgarantie' vergoedt alle schade aan aangesloten apparatuur door piekspanningen of blikseminslag tot een bedrag van 25.000 Euro.

Trust biedt elke gebruiker een 'Aansluitingsgarantie' voor de Trust Power/Energy Protectors, waarmee automatisch alle apparaten die daarop zijn aangesloten, worden beschermd tegen piekvoltages en blikseminslag. Het speciale 'Beleid voor aansluitingsbeveiliging' voor Trust Power/Energy Protectors houdt in dat er gedurende de levensduur een vergoeding van maximaal Euro 25.000 wordt betaald voor alle schade aan apparaten die zijn aangesloten op de Power/Energy Protector als die schade het gevolg is van de eerder genoemde redenen. Het garantieproces is eenvoudig: wanneer de gebruiker van de Power/Energy Protector binnen tien dagen nadat de schade is ontstaan, het webformulier invult dat beschikbaar is op deze website, neemt het Service Centre contact op met de eigenaar.

Webformulier

De speciale aansluitingsgarantie is alleen van toepassing op de Power/Energy Protectors die zijn gekocht na 1 mei 2002.

Trust Products (Hierna te noemen 'Trust') zal de Trust Power Protector en/of de daarop aangesloten apparatuur naar haar keuze repareren, vergoeden of vervangen wanneer deze beschadigd zijn geraakt door piekspanningen of blikseminslag onder de hieronder vermelde voorwaarden. Trust zal een bedrag vergoeden dat gelijk is aan de redelijke marktwaarde, reparatiekosten of nieuwwaarde van de apparatuur, en wel het laagste bedrag, tot een maximum als onderstaand is weergegeven:

 

Power Protector 510
Item no.: 12525
Maximumbedrag: 10000
Dekkingsperiode: Levensduur

 

 • Alleen geldig in lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, Zwitserland, Polen, IJsland, Liechtenstein en Turkije.
 • Deze aansluitbeveiligingspolis is niet het garantiebewijs voor uw Trust product. Voor garantie van de producten verwijzen wij u naar de beperkte garantiebepalingen van Trust, van kracht zijnde nationale consumentenwetgeving en rechten van de consument jegens de detailhandelaar. De hierin vermelde voorwaarden hebben geen invloed op deze garantievoorwaarden.
 • De te claimen apparatuur (Power/Energy Protector en/of aangesloten apparatuur) moet door piekspanningen of blikseminslag beschadigd zijn geraakt en aangesloten zijn op één van bovenvermelde Trust Power/Energy Protectors.
 • Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke eigenaar in het bezit van het originele aankoopbewijs. Zonder origineel aankoopbewijs vervalt deze aansluitbeveiligingspolis.
 • Deze aansluitbeveiligingspolis geldt alleen voor bovenvermelde producten die nieuw zijn aangeschaft na 1 mei 2002.
 • Onder 'levensduur' wordt verstaan de levensduur van het product zolang het in bezit is van de oorspronkelijke eigenaar.
 • Als redelijke marktwaarde geldt de huidige detailhandels-marktwaarde voor hetzelfde dan wel voor een soortgelijk model met soortgelijke specificaties zoals door Trust op het moment van acceptatie of goedkeuring voor aanspraak is aangegeven.
 • Alle schadeclaims die betrekking hebben op deze aansluitbeveiligingspolis moeten ingediend worden binnen 10 dagen na de dag waarop de vermeende schade aan de aangesloten apparatuur is ontstaan.
 • Alle aangesloten apparatuur moet goedgekeurd zijn volgens de geldende CE normen en voorzien zijn van het CE merkteken.
 • De Trust Power/Energy Protector moet op een correct bedraad en geaard stopcontact zijn aangesloten. Er mogen geen verlengsnoeren, adapters, andere aardingskabels, elektrische aansluitingen, stroombeveiligingen of andere beveiligde contactdozen worden gebruikt. Het circuit moet voldoen aan alle van toepassing zijnde normen op het gebied van elektriciteit en veiligheid.
 • Voor model 515P geldt dat de telefoonkabel ook correct aangesloten en geïnstalleerd moet zijn.
 • Trust behoudt zich het recht voor om de beschadigde Trust Power/Energy Protector, de beschadigde aangesloten apparatuur alsmede de plaats waar de schade is opgetreden, te inspecteren of te laten inspecteren.
 • Alle kosten voor het transport van apparatuur naar Trust ten behoeve van inspectie zijn voor rekening van de eigenaar. Trust behoudt zich het recht voor om over de reparatiekosten te onderhandelen. Indien Trust naar eigen goeddunken bepaalt dat het niet haalbaar is om de beschadigde apparatuur naar Trust te transporteren, kan Trust naar eigen goeddunken een reparateur aanwijzen die de desbetreffende installatie inspecteert en een schatting maakt van de reparatiekosten. Eventuele kosten voor het transport van de apparatuur naar de reparateur en van deze schatting zijn uitsluitend voor de rekening van de eigenaar.
 • Beschadigde apparatuur dient voor inspectie ter beschikking te blijven totdat de aanspraak geheel is afgewikkeld.
 • Trust behoudt zich het recht voor om, in geval van een schadeloosstelling tegen de reële marktwaarde, u te vragen om het eigendomsrecht en de betreffende apparatuur over te dragen aan Trust.
 • Er geldt geen dekking voor schade ontstaan door het gebruik van het Trust product voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is.
 • Er geldt geen dekking voor schade ontstaan door andere oorzaken dan spanningspieken op het Trust Power/Energy Protector circuit, uitgezonderd schade als gevolg van spanningspieken op telefoonaansluitingen voor zover het Trust product hiertegen geacht wordt bescherming te bieden.
 • Er geldt geen dekking voor schade ontstaan door ongevallen of calamiteiten zoals brand, overstroming, aardbevingen, oorlog, vandalisme, diefstal, erosie, normale slijtage, verarming, veroudering en schade als gevolg van storingen of niet toegestane wijzigingen in de laagspanningsvoorziening.
 • Deze aansluitbeveiligingspolis vervalt bij verkeerd gebruik, misbruik, ompoling, modificatie, onachtzaamheid of wanneer het Trust product op enigerlei wijze is veranderd.
 • Gemaakte kosten door Trust kunnen in geval van geen dekking of vervallen aansluitbeveiligingspolis verhaald worden op de aanvrager.
 • Trust is in geen geval aansprakelijk voor incidentele, speciale, indirecte, meervoudige of gevolgschades zoals bijvoorbeeld verlies aan inkomsten, winst of spaargelden, het buiten bedrijf zijn van apparatuur, verlies van software of informatie, claims van derden, persoonlijk letsel alsmede vervolgwerkzaamheden om schades te herstellen.